Algemene voorwaarden B2C

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt begrepen onder:

 

Quitte: Invordering B.V., KBO nr. 773.624.884, BTW nr. BE0773.624.884, met maatschappelijke zetel De Pintelaan 221, B-9000 Gent.

 

Klant: De onderneming die beroep wenst de doen op de Diensten van Quitte.

 

Partijen: Quitte en de Klant.

 

GDW : De door Quitte aangestelde gerechtsdeurwaarder belast met het uitvoeren van de taken zoals omschreven in artikel 4 van de Overeenkomst.

 

Advocaat: de door Quitte aangestelde advocaat belast met het uitvoeren van de taken zoals omschreven in artikel 4 van de Overeenkomst.

 

Partners: GDW en advocaat

 

Diensten : de Diensten die Quitte aan haar Klanten levert, meerbepaald de invordering van facturen gericht aan particulieren.

 

Dossier(s): Het geheel van schulden/vorderingen die een Klant heeft op één Debiteur en die via de website www.quitte.be en/of het beveiligde portal in één geheel en op hetzelfde tijdstip wordt overgemaakt aan Quitte.

 

Debiteur: De schuldenaar van de Klant op wie de schulden/vorderingen zoals vermeld in het Dossier betrekking hebben.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Diensten die Quitte aan haar Klanten ter beschikking stelt, meerbepaald de invordering van facturen gericht aan particulieren.

De Klant heeft door het online indienen van een claim via het webformulier, uitdrukkelijk en expliciet deze Algemene Voorwaarden aanvaard en erkent ervan kennis genomen te hebben. De Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op deze rechtsverhouding.

Andere door Quitte of één van haar Partners, verstrekte diensten dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden vallen niet onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quitte, kan van de huidige Algemene Voorwaarden niet worden afgeweken.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden.

Quitte behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Quitte van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

Artikel 3. Mandaat van de Klant

Middels het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft de Klant uitdrukkelijk mandaat aan Quitte, en haar Partners, om onder meer de invorderingsprocedure uit te voeren.

 

De Klant zal hiertoe alle door Quitte opgevraagde gegevens of informatie aan Quitte verstrekken waaronder (niet-limitatief):

 

Haar gegevens : rechtsvorm en naam vennootschap, maatschappelijke zetel, BTW nummer, naam en hoedanigheid vertegenwoordiger;

Gegevens tegenpartij: naam en laatste gekende adres, telefoonnummer en e-mailadres;

De in te vorderen factuur/ facturen;

Haar algemene voorwaarden van toepassing op de in te vorderen factuur;

Het niet-geprotesteerd karakter van de in te vorderen factuur.

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat Quitte de gegevens of informatie van de Klant doorgeeft aan haar Partners in toepassing van de Algemene Voorwaarden.

 

De Klant verbindt zich ertoe op eerste verzoek van Quitte of haar partners bijkomende informatie te verstrekken of enige wijziging van de verstrekte informatie onverwijld aan Quitte te melden. Indien de Klant weigert om deze bijkomende informatie te verstrekken, is Quitte gerechtigd haar Diensten eenzijdig stop te zetten, zonder dat de klant hiervoor enig verhaal kan instellen lastens Quitte.

 

Quitte behoudt zich het recht voor om alle Klantgegevens en gegevens van de tegenpartij te wijzigen indien ze vermoedt dat het om materiële vergissingen gaat.

 

De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar doorgegeven gegevens, met inbegrip van de bevestiging van het niet-geprotesteerd karakter van de in te vorderen facturen, het toepasselijke schadebeding en de intresten.

 

Alle kosten door Quitte of één van haar aangestelde Partners, gemaakt op basis van foutieve of onjuiste gegevens of informatie aangeleverd door de Klant, kunnen op de Klant worden verhaald.

Artikel 4. Procedure

Quitte start een dossier met het versturen van een ingebrekestelling naar de Debiteur, hetzij per e-mail hetzij per aangetekend schrijven. Het staat Quitte vrij te kiezen welke methode zij verkiest in functie van de gekende gegevens en de geldende wetgeving.

 

Indien Debiteur niet binnen de 15 dagen volgend op de datum van de ingebrekestelling tot betaling overgaat of minstens een door de Klant aanvaard afbetalingsplan voorstelt, zal Quitte de gerechtelijke invordering lastens Debiteur opstarten met behulp van haar Partners.

 

Hiervoor zal Quitte een GDW aanstellen die de Debiteur zal dagvaarden voor de bevoegde rechtbank met het ook op het bekomen van een vonnis ter gedwongen uitvoering.

Artikel 5. Vergoeding

Behoudens anders schriftelijk overeen gekomen dient de Klant voor deze Diensten aan Quitte een forfaitaire vergoeding te betalen van € 40,00 (excl. btw), alsook de kosten van de GDW per Dossier.

Deze vergoedingen zal Quitte op de Debiteur trachten te verhalen.

 

Naast bovenstaande vergoeding zal in geval van gehele of gedeeltelijke recuperatie op de Debiteur Quitte aanspraak maken op een succes fee ten belope van 15 % incl. btw van de ingevorderde factuur/facturen. 

 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de Klant de hoger aangehaalde succes fee verschuldigd aan Quitte indien de Klant beslist om het dossier stop te zetten na het verzenden van de in artikel 4 aangehaalde ingebrekestelling. Daarnaast zal in dat geval ook de forfaitaire vergoeding van € 40,00 (excl btw) en een kost van € 45,00 (excl. btw) worden aangerekend voor de opmaak van het solvabiliteitsverslag.


Indien de Klant het ingediende Dossier wenst stop te zetten binnen de 12 uur na het indienen van het Dossier zullen geen kosten worden aangerekend. Indien de klant daarna het dossier wenst stop te zetten zal naast de forfaitaire vergoeding van € 40,00 (excl. btw) een kost van € 45,00 (excl. btw) worden aangerekend voor de opmaak van het solvabiliteitsverslag. 


De Klant machtigt Quitte en GDW om de in de voorgaande alinea bepaalde vergoedingen bij voorrang af te houden en door te storten naar Quitte.

 

De kosten voor prestaties door Quitte en eventuele uitvoeringsmaatregelen die genomen dienen te worden na het verzenden van de ingebrekestelling zijn niet inbegrepen in de hogervermelde tarieven en zullen indien zij niet kunnen gerecupereerd worden van de Debiteur afzonderlijk aan de Klant worden aangerekend. Indien de Klant geen voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft gegeven aan Quitte voor het maken van bijkomende kosten kunnen deze bijkomende uitvoeringskosten evenwel nooit aan de Klant worden aangerekend. Indien de klant daarna het dossier wenst stop te zetten zal naast de forfaitaire vergoeding van €40,00 (excl. btw) een kost van €45,00 (excl. btw) worden aangerekend voor de opmaak van het solvabiliteitsverslag.

 

Andere door Quitte of haar Partners verstrekte Diensten vallen niet onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden of vergoedingsschema.

Artikel 6. Betalingstermijnen

De vergoedingen zoals bepaald in artikel 5 en 6 van de huidige Algemene Voorwaarden zijn contant betaalbaar.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

 

Elke betalingsachterstand geeft Quitte en haar Partners het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald. Quitte noch haar Partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de schorsing van de dossierbehandeling.

Artikel 7. Klachtenprocedure

Elke klacht of betwisting van welke aard ook moet op straffe van verval van het recht van betwisting door de Klant schriftelijk worden gemeld aan Quitte per E-mail op hello@quitte.be uiterlijk binnen de vijf dagen volgend op de dag waarop de Klant er kennis heeft van gekregen. Quitte tracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht de Klant een formeel antwoord en oplossing voor te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verzekering

De Diensten die Quitte levert, gelden als middelenverbintenissen. Quitte verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om te zorgen voor een goede uitvoering van de Diensten.

                                                                    

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Quitte steeds beperkt tot drie maal het door Quitte in desbetreffende Dossier in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt betaalde bedrag, met een maximum van € 15.000,00

 

De aansprakelijkheid van Quitte is in ieder geval steeds beperkt tot de directe schade die volgt uit de eventuele tekortkomingen. Quitte is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen (niet-limitatieve opsomming): elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Quitte is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Artikel 9. Inhoud Website

Quitte besteedt de grootste zorg aan haar Website en het overzicht van de Diensten die daar worden aangeboden. Quitte garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De Klant is eveneens bewust dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. Quitte is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website of het gebruik ervan. Ingeval er links gecreëerd zouden worden met andere websites, bij voorbeeld met behulp van een zoekrobot, kan Quitte niet verantwoordelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van deze websites.

Artikel 10. Intellectuele Rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met  betrekking tot de internetsite zijn eigendom van Quitte of aan haar gelieerde bedrijven. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan alle (a) auteursrechten, portretrechten, patenten, databankrechten en rechten met betrekking tot handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheim (al dan niet geregistreerd); (b) aanvragen voor registratie, en het recht om een registratie aan te vragen, voor om het even welk van die rechten; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die om het even waar ter wereld bestaan.

 

De huidige databank is eigendom van Quitte. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze digitale uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Quitte.

 

De inhoud van deze databank alsook de door opzoekingen verkregen informatie mag enkel gehanteerd worden voor persoonlijk gebruik. Op generlei wijze mag deze informatie gebruikt worden voor commerciële doelstellingen zoals mailings, de aanleg van gegevensbestanden, enz. In geval van schending van deze bepaling behoudt Quitte zich het recht voor om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

 

Elke kopie, publicatie, reproductie of andere exploitatie, ongeacht de wijze of de vorm ervan, van de databank en weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met  betrekking tot de internetsite is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de Quitte. De registratie en de import van de informatie van de website van Quitte alsook van aanverwante diensten in een databank zijn uitdrukkelijk verboden. Een bepaald aantal gebruikte benamingen, tekens en logo’s op deze site (onder andere de benaming Quitte) zijn beschermde merken

Artikel 11. Privacy

Quitte verbindt zich er toe alle persoonlijke gegevens die de Klant haar verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring zoals op de website Quitte.be vermeld. De gegevens van de Klant zullen uitsluitend worden gebruikt om communicaties van Quitte toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van de Dossiers mogelijk te maken.

 

Indien de Klant hiermee voorafgaandelijk expliciet instemt, kan Quitte hem tevens commerciële boodschappen versturen. De Klant kan steeds Quitte meedelen, via eenvoudige kennisgeving, dat hij geen verdere commerciële boodschappen wenst te ontvangen.

 

De Klant kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat Quitte zijn gegevens niet verder gebruikt.

Artikel 12. Toepasselijke wetgeving – bevoegde rechtscolleges

De Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, bevoegd.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven